Úvod k muzikálu

Jákobův příběh se začíná odehrávat na místě zvaném Bét-el (Dům Boží), kde Jákob nalézá odpočinek na úniku před svým bratrem Ezauem. Ten Jákoba nenávidí pro lež, jíž si získal otcovo požehnání. Zde unavený uléhá po dlouhé cestě ke spánku a zdá se mu sen, v němž spatří Hospodina, který mu žehná a dává zaslíbení. Druhého dne se Jákob vydává na cestu do Cháranu, kde žije jeho strýc Lában.

Před samotným příchodem dochází u studny na pastvinách k setkání s Ráchel. V okamžiku, kdy se Lában dovídá o přítomnosti svého synovce, spěchá mu naproti. Posléze jej uvádí do svého domu a poskytuje mu útočiště. Zde jsou již nic netušící Lábanovy dcery, Lea a mladší Ráchel, která začala myslet na vdávání… Lában slibuje, že dá Jákobovi Ráchel za ženu, pokud u něj odpracuje sedm let a bude se starat o jeho stáda.

Po uplynutí této doby dochází k oklamání a Lában intrikánsky zamění Leu za Ráchel. Jákob se cítí být podveden. Přesto však miluje Ráchel natolik, že je ochoten odpracovat dalších sedm let… Uprostřed bujarých oslav a příprav na svatbu vzplane v srdcích obou sester nenávist. Úzkost, zklamání a hněv jsou pocity provázející Ráchel, které zesílí v okamžiku, kdy vyjde najevo, že Lea je těhotná… Hospodin posílá Jákoba zpět do rodné země.

Odchází však bez jakéhokoliv rozloučení. Lában je zrazen. Zjišťuje také, že byl oloupen o své bůžky, kterých se tajně zmocnila Ráchel. Hněv, jež se v něm probouzí, ho nenechává klidným, a tak se vydává na cestu za nimi. Když je dohoní, dává prohledat jejich stany. Nic ale nenalézá. Lában nakonec přistoupí k odpuštění a společně s Jákobem nacházejí smír.

Nejtěžší zkouška však Jákoba teprve čeká. Má se setkat se svým bratrem Ezauem, který jej nepřestal pronásledovat. Dříve než se tak stane, se Jákob v noci střetává se samotným Bohem. Zápasí spolu až do východu slunce. Jákob odmítá Boha pustit, dokud mu nepožehná. Hospodin vidí jeho odvahu a dává tedy Jákobovi nové jméno Izrael (Bůh zápasí)…

Blíží se setkání s Ezauem, který si uvědomil, jak moc mu bratr schází. Láska a porozumění jsou východiskem z úzkosti, zklamání a také lékem na zraněná srdce. Je těžké odpouštět, ale krásné slyšet „odpouštím“…